คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

บุคลากร ระดับชั้นอนุบาล1

นางสาวสุพรรษา บรรจงจิตร นางสาวประภาภรณ์ ประทุมวัง  นางสาวฉัตรชบา นาคพันธุ์ นางสาวอาทิตยา ปทุมศรีวัฒนา
ครูประจำชั้น อ.1/1 ครูผู้ช่วย อ.1/1 ครูประจำชั้น อ.1/2 ครูผู้ช่วย อ.1/2
นางจีราวัฒน์ อุปัตวงค์ นางสาวมยุรฉัตร นิจสุข นางสาวสุนิสา ทางดง นางสาวพรเพ็ญ คำฮัง
ครูประจำชั้น อ.1/3 ครูผู้ช่วย อ.1/3 ครูประจำชั้น อ.1/4 ครูผู้ช่วย อ.1/4
นางสาวสุกัญญา เรืองศรี นางสาวธิบดี พุ่มทับทิม นางสาววรรณวิการ์ กำลังเดช นางสาวปวีณา แสงรูจี
ครูประจำชั้น อ.1/5 ครูผู้ช่วย อ.1/5 ครูประจำชั้น อ.1/6 ครูผู้ช่วย อ.1/6
   
นางสาวสาวิกา ราชวงค์ นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จันทร์เกษม    
ครูประจำชั้น อ.1/7 ครูผู้ช่วย อ.1/7