คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

ทรงผมนักเรียน

ระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2566

ทรงผมนักเรียนชาย

ทรงผมนักเรียนหญิง