คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์ (Vision)         โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ระดับก่อนประถมศึกษา มุ่งมั่นพัฒนายกระดับ

                                    การเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                    และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ปรัชญา (Philosophy)    คุณธรรมนำการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

     Education through Virtue for Personal and Social  Well  Being                    

     教育理念  道德引导教育 进自我完善与社会发展

     และโรงเรียนได้ให้ความหมายไว้ดังนี้

คุณธรรม  หมายถึง  คุณความดี  จิตใจที่ดี  การประพฤติที่ดี  เป็นคนดีของสังคมทุกระดับ

การศึกษา หมายถึง  การแสวงหาวิชาความรู้ด้านต่างๆ ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคมโดยส่วนรวม

พัฒนา     หมายถึง  การทำให้ดีขึ้นจากที่เป็นอยู่

สังคม       หมายถึง  ทุกสถาบันในประเทศไทย  เริ่มจากสถาบันครอบครัวจนถึงสถาบันอันเป็นองค์ประกอบ

                            ของชาติไทย

คำขวัญ  วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

คติพจน์  รัก เมตตา ซื่อสัตย์

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เอกลักษณ์  คุณธรรมนำการศึกษา   เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

สีประจำโรงเรียน   “ ฟ้า - ขาว ”

                 สีฟ้า   หมายถึง ความสว่างและความมีสง่าราศี

                 สีขาว  หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความซื่อสัตย์ สุจริต

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 

คบเพลิง     เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ของนักเรียนที่ต้องแพร่กระจาย
ลายไทย     คือคุณค่าของความเป็นไทย รักชาติ นิยมไทย มีวัฒนธรรมและมารยาทไทย และมี อักษรย่อคือ ส.ม.

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

เฟื่องฟ้า : ไม้ประจำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี    (Paper flower:  Flower of Streemandapitak School)

           โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรีจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้านการศึกษาแก่กุลบุตรกุลธิดา ในจังหวัดจันทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงมาอย่างมั่นคงและยาวนาน  มุ่งมั่นเจริญภารกิจด้านการสอนวิทยาการและการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างให้เยาวชนได้เกิดพัฒนาการ มีความเจริญรุ่งเรือง มีคุณงามความดีพร้อมที่จะสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่า ยังประโยชน์ทั้งต่อตนเองและเพื่อนมนุษย์เปรียบได้ดั่งเฟื่องฟ้า ราชินีแห่งไม้ประดับ ซึ่งหากได้หยั่งรากลึกลงในผืนแผ่นดินแล้ว ก็จะเจริญงอกงามอย่างมั่นคง อดทนต่อทุกภาวะแวดล้อม แม้บางครั้งดินและน้ำจะไม่เอื้ออำนวย เฟื่องฟ้าก็ยังเจริญเติบโต ผลิดอกบานสะพรั่งสร้างความสดใสสวยงามเป็นที่เจริญตาเจริญใจแก่ผู้พบเห็นอยู่ตลอดเวลา

           ลำต้นเฟื่องฟ้ามีหนามแหลมคม แข็งแรง แต่ยินยอมให้ดัดแต่งเป็นรูปทรงสวยงามได้ตามปรารถนา เปรียบได้ดังนักเรียนที่ได้รับการเสริมสร้างด้านสติปัญญาและการปลูกฝังธรรมอัตลักษณ์แห่งคาทอลิกให้เป็นผู้มีภูมิครบด้าน สำหรับคอยปกป้องคุ้มกันตนเองจากปัจจัยเลวร้ายทั้งหลาย ทั้งจากสังคมภายนอกและความหลงผิดภายในจิตใจของตน นักเรียนทุกคนแม้จะแข็งแรงทั้งด้านความรู้แห่งวิชาการและความงามแห่งคุณธรรมแต่ก็ยังเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน พร้อมรับการเสริมปัญญาและการเติมเต็มธรรมะจากผู้อื่นเพื่อปรับแต่งวิถีการดำรงชีวิตให้ดีขึ้นอยู่เสมอ และไม่ว่านักเรียนของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์จะมาจากหลากหลายครอบครัวแตกต่างกันในสภาพพื้นถิ่นแต่เมื่อเข้ามาสู่สังคมสตรีมารดาพิทักษ์ ผ่านการหล่อหลอมจากโรงเรียนแล้ว ทุกคนจะเป็นผู้ถึงพร้อมซึ่งการเป็นคนดี ดุจเดียวกัน ดั่งเช่นดอกของเฟื่องฟ้า ซึ่งมีสีขาวบริสุทธิ์เสมอ แม้ว่ากลีบดอกจะมีสีที่แตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ ด้วยแจ้งในธรรมชาติของเฟื่องฟ้า โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี จึงได้รับเอาเฟื่องฟ้ามาเป็นต้นไม้และดอกไม้ประจำโรงเรียน เพื่อมุ่งเตือนให้บุคลากรและนักเรียนทุกคนได้เห็นถึงนัยแห่งความแข็งแรง อดทน อ่อนน้อมถ่อมตนรวมทั้งความมุ่งมั่นที่จะสร้างความงดงามให้แก่ผู้พบเห็น ซึ่งจะเป็นเฉกเช่นโรงเรียนและบรรดานักเรียนของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ที่จะมีแต่ความแข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา มีความขยันหมั่นเพียร อดทน ตั้งใจศึกษาหาความรู้ เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีกิริยามารยาทงดงาม และมีความมุ่งมั่นที่จะออกไปเป็นคนดีมีประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ

         นอกจากภายในโรงเรียนจะมีต้นเฟื่องฟ้าอายุกว่า 70 ปี ที่ยืนต้นออกดอกสะพรั่งเป็นขวัญและศูนย์รวมใจของทุกคนแล้ว ชาวสตรีมารดาพิทักษ์ทุกคนล้วนปลูกต้นเฟื่องฟ้าอยู่ภายในจิตใจ ทุกคนหมั่นรดน้ำพรวนดิน เพื่อให้เฟื่องฟ้าราชินีแห่งไม้ประดับในใจนั้นเจริญงอกงาม พร้อมที่จะผลิดอกออกช่อเพื่อสร้างความ เบิกบานสว่างไสวให้แก่ทุกสังคมตลอดไป