คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

บุคลากร ระดับชั้นอนุบาล3

นางสาวโชติรส ยุทธวิชัย นางสาวพิมาลา สีนินสิทธิ์ นางสาวคชาภรณ์ สมตระกูล นางสาวศิริวดี ภู่ระหงษ์
ครูประจำชั้น อ.3/1 ครูผู้ช่วย อ.3/1 ครูประจำชั้น อ.3/2 ครูผู้ช่วย อ.3/2
นางศุภานัน วิเศษศรี นางสาววรัญญา บ้านเนิน  นางสาวกรกนก ตุวันโน นางสาวสุดารัตน์ ขออ่อนกลาง
ครูประจำชั้น อ.3/3 ครูผู้ช่วย อ.3/3 ครูประจำชั้น อ.3/4 ครูผู้ช่วย อ.3/4
นางสาวโสภิตา ริมราง นางสาวอรทัย เข็มทอง นางสาวเขมิกา สุ่นศักดิ์สวัสดิ์ นางสาวสุดา อารีรัตนตระกูล
ครูประจำชั้น อ.3/5 ครูผู้ช่วย อ.3/5 ครูประจำชั้น อ.3/6 ครูผู้ช่วย อ.3/6
 
นางสาวฐานมญ อาสถิตย์ นางสาวประภาภรณ์ สุวรรณชาติ    
ครูประจำชั้น อ.3/7 ครูผู้ช่วย อ.3/7