คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

บุคลากร ทีมพิเศษ

 
นางสาวศรีกัลยา ลออสิทธิภิรมย์   นางสาววรวลัญช์ กัมพลาวลี  นางสาวสุจาริณี ไมตรีจิตต์ นายธนาพงศ์ สะอาด
ครูสหการ   ครูธุรการ ครูนาฏศิลป์ ครูพลศึกษา
 
นางสาวสุชาดา จันทรเทพ   นางสาวภรภัทร วรรณชมพู นางสาวอภิญญา ปนิสสวัสดิ์ นางสาวกนกพร ชัญถาหาร
ครูคอมพิวเตอร์   ครูภาษาจีน ครูวิทยาศาสตร์ ครูพลศึกษา
       
นางสาวนวพร ประสมผล        
ครูห้องศูนย์การเรียนรู้