คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

บุคลากร ทีมพิเศษ

นางสาวศรีกัลยา ลออสิทธิภิรมย์ นางสาววรวลัญช์ กัมพลาวลี  นางสาวสุจาริณี ไมตรีจิตต์ นายธนาพงศ์ สะอาด
ครูสหการ ครูธุรการ ครูนาฏศิลป์ ครูพละ
 
นางภัทร์ปรียา จันทร์รุ่งเรือง นางสาวภรภัทร วรรณชมพู นางสาวอภิญญา ปนิสสวัสดิ์  
ครูคอมพิวเตอร์ ครูภาษาจีน ครูวิทยาศาสตร์