คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

คณะกรรมการโรงเรียน

 

 

 

       

ซิสเตอร์ ดร.ลำยงค์ อุ้นวุ้น
   ผู้อำนวยการ
   ประธานกรรมการ


 
นางสาวสาลี่ ตันติกุล 
รองผู้อำนวยการ
รองประธานกรรมการ 

 

นางสาวณัฐฐา สินบำรุง
รองผู้อำนวยการ
กรรมการ

นางสาวแพงศรี ประทุมตรี 
หัวหน้าระดับก่อนประถมศึกษา
กรรมการ

 นางสาวน้ำเพชร  สายสุวรรณ์ 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
กรรมการ


นางสาวภาวินี  กำไร   
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และการแพร่ธรรม
กรรมการ นางรัชฎาภรณ์  เจริญสุข  
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
กรรมการ


 
นางจรูญ  พุ่มพวง 
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
กรรมการ


 
 นางสาวบุญยรัตน์  ลมงาม 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กรรมการ นางกัญญาภัค  บุตรธาจารย์ 
หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล
กรรมการ


  นางนิทรา  หอมเกษร 
หัวหน้างานวิชาการระดับมัธยมศึกษา
กรรมการ


 นางบุณรดา ทัฬหชัยกุล  
รองหัวหน้าระดับก่อนประถมศึกษา
กรรมการนางภัทรานิษฐ์  สนิทราษฎร์  
หัวหน้างานวิชาการระดับประถมศึกษา
กรรมการและเลขานุการ

นางกษิรา เจียรสถิต 
หัวหน้างานอาคารและสถานที่
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ