คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

บุคลากร ระดับชั้นอนุบาล2

นางสาวกาญจนา คงถาวร นางสาวรุ่งมณี โซ่เงิน นางสาววรรณภา พิมพ์ปราบ นางสาวกฎชกร ดำรงค์ธรรมพร
ครูประจำชั้น อ.2/1 ครูผู้ช่วย อ.2/1 ครูประจำชั้น อ.2/2 ครูผู้ช่วย อ.2/2
นางภัทรภร เปรมกมล นางสาวอุไรวรรณ ขวัญศิริมงคล  นางสาวทัศนีย์ โพธิเจริญ นางสาวปภาวรินท์ ครุฑนิตย์
ครูประจำชั้น อ.2/3 ครูผู้ช่วย อ.2/3 ครูประจำชั้น อ.2/4 ครูผู้ช่วย อ.2/4
นางสาวณภิญา ศิลาพันธ์  นางสาวฐิติยา ปานโต นางสาวสิรินทรา นาคเสนีย์  นางสาวสุดารัตน์ ด่อนแผ้ว
ครูประจำชั้น อ.2/5 ครูผู้ช่วย อ.2/5 ครูประจำชั้น อ.2/6 ครูผู้ช่วย อ.2/6
   
นางนันท์นภัส แสนสวาท นางสาวสาธิตา สิงหสาร    
ครูประจำชั้น อ.2/7 ครูผู้ช่วย อ.2/7