คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

คณะกรรมการบริหาร

 

 ซิสเตอร์ ดร.ลำยงค์ อุ้นวุ้น
ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและผู้อำนวยการ
ประธาน
 


  นายบำรุง งามการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ


  นางสาวณัฐวรรณ อติชาติธานิทรน์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

 นายเกื้อกูล   ดีประสงค์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

 นางสาวศรีธารา  รุ่งเรือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการนางประภาพรรณ  ฉัตรมาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายภูหิรัณย์  ธนารัญญ์โรจน์
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ   
 


 นางสาวบุญยรัตน์  ลมงาม
ผู้แทนครู
กรรมการและเลขานุการ