คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

ข้อมูลนักเรียน

ชั้นเรียน

จำนวนเต็ม

ชาย

หญิง

อนุบาล 1

218

109

109

อนุบาล 2

242

118

124

อนุบาล 3

214

100

114

รวม

674

327

347