คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

วันที่ 20 กรกฏาคม 2566 นิเทศอาสาติดตาม รร.คุณธรรม

ซิสเตอร์ ดร.ลำยงค์ อุ้นวุ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ได้มอบหมายให้ซิสเตอร์ณัฐฐา สินบำรุง รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการโรงเรียน และคณะกรรมการโรงเรียนคุณธรรม ต้อนรับอาจารย์ทิพวรรณ ยิ้มสวัสดิ์ อาจารย์นิตยา มังน้อย อาจารย์ปิยาภรณ์ รัตนากรกุล และอาจารย์ ชยาภรณ์ ศฤงคารทวีกุล นิเทศอาสา จากสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ที่มานิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เยี่ยมชมการกิจกรรมหน้าเสาธงนักเรียนระดับชั้นอนุบาล การนำเสนอโครงงานคุณธรรมของนักเรียน ครูและผู้บริหาร ตามพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก ที่กำหนดไว้ในคุณธรรมเป้าหมายโรงเรียนที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียน ครู และผู้บริหาร เรื่อง ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ สัมมาคารวะ และความซื่อสัตย์สุจริต ที่ห้องประชุม อาคาร Santa Maria โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จ.จันทบุรี

>>คลิกลิงก์<<