คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 พิธีถวายพระพร ระดับชั้นอนุบาล

ซิสเตอร์ แพงศรี ประทุมตรี หัวหน้าระดับก่อนประถมศึกษา นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคาร Santa Maria โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จ.จันทบุรี

>>คลิกลิงก์<<