คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

วันที่ 2 กันยายน 2566 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับอนุบาล

ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล พัฒนาศักยภาพโดยเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยมี ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุทธยา นักวิชาการบริษัทอักษรเจริญทัศน์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรม และมีนางวรนุช สายทอง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ และ นางสาวนันทยา เศรษฐจิตต์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการอบรม ณ ห้องประชุมอาคาร Santa Maria โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จ.จันทบุรี

>>คลิกลิงก์<<