คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

วันที่ 29-31 สิงหาคม 2566 สัปดาห์วิชาการอนุบาล

สัปดาห์วิชาการ "Thinking Approach การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิด" เป็นการเรียนรู้แบบ Project Approach ที่ส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมทุกคนในการจัดการเรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตามฐานการเรียนรู้ จำนวน 21 ฐาน

>>คลิกลิงก์<<