คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

วันที่ 7 กันยายน 2566 คนดีอัตลักษณ์พระแม่มารีย์ ระดับอนุบาล

กิจกรรม “วันฉลองแม่พระบังเกิด” ประจำปีการศึกษา 2566 ในโอกาสนี้โรงเรียนได้มอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ที่ได้รับคัดเลือกเป็นคนดีมีอัตลักษณ์พระแม่มารีย์ จำนวน 38 คน ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

>>คลิกลิงก์<<