คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 แข่งทักษะวิชาการ รร.เอกชนจันทบุรี

นางสาวอรวรรณ คำมาก ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ประธานในพิธีการแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดจันทบุรี นางกัลยาณี ศิวธรรมปัญญา รองศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดจันทบุรี มาร่วมในพิธี ด้วยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดจันทบุรี และ คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจันทบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียน จึงได้จัดแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดจันทบุรีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสนับสนุนผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทั้งในระบบและนอกระบบร่วมกันพัฒนาการศึกษาเอกชนของจังหวัดให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น 2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ 3.เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนของจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนภาคตะวันออก ในวันที่ 26 มกราคม 2567 << การแข่งขันครั้งนี้ จัดแข่งขันตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีรายการแข่งขันทั้งสิ้น 51 รายการ แข่งขันผ่านระบบระบบ On Line 23 รายการ แข่งขันผ่านระบบระบบ On Site 32 รายการ มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 565 คน มีครูผู้ควบคุมและกรรมการตัดสินจำนวน 474 คน และการจัดการแข่งขันได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนต่างๆ ในด้านสถานที่ และเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 7 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนบุญสมวิทยาจัดการแข่งขัน ระดับปฐมวัย 5 รายการ จำนวนนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 178 คน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 2. โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย จัดการแข่งขันสาระวิทยาศาสตร์ นักเรียนเข้าแข่งขัน 96 คน 3. โรงเรียนยอแซฟวิทยา จัดการแข่งขัน สาระศิลปะ ด้านดนตรี นักเรียนเข้าแข่งขัน 67 คน และสาระวิทยาศาสตร์ Science Show นักเรียนเข้าแข่งขัน 33 คน 4. โรงเรียนศรีหฤทัย จัดการแข่งขัน สาระศิลปะ ด้านทัศนศิลป์ นักเรียนเข้าแข่งขัน 31 คน 5. โรงเรียนลาซาล (มารดาพิทักษ์) จัดการแข่งขัน สาระภาษาไทย และสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นักเรียนเข้าแข่งขัน 100 คน 6. โรงเรียนตังเอ็ง จัดการแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) นักเรียนเข้าแข่งขัน 20 คน 7. โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จัดการแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 19 คน อัจฉริยะภาพคณิตศาสร์ นักเรียนเข้าแข่งขัน 24 คน คณิตคิดเลขเร็ว นักเรียนเข้าแข่งขัน 35 คน สาระสุขศึกษาและพลานามัย Cover Dance เข้าแข่งขัน 84 คน รวมนักเรียนเข้าแข่งขัน 685 คน ครูผู้ควบคุมและคณะกรรการผู้ตัดสิน 783 คน

>>คลิกลิงก์<<