คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

แจ้งเรื่องการสอบ/ปิดภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 29-30 กันยายน 2565

-สอบอ่านไทย 

วันที่ 10-11 ตุลาคม 2565

-ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา

วันที่ 6-11 ตุลาคม 2565

-ไม่มีการเรียนพิเศษเย็น 

วันที่ 12 ตุลาคม 2565

-ปิดภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 25 ตุลาคม 2565

-เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2565