คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

วันที่ 22 กันยายน 2565 นักเรียนชั้นอนุบาลเรียนรู้หลักธรรม

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่นับถือศาสนาพุทธ อบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยมี    1. พระครูวินัยธร โชคชัย อภิธมฺโม จต.จันทนิมิต (ธ) เลข.จจ.จันทบุรี (ธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าคลองกุ้ง เป็นพระวิทยากรมาให้ความรู้ครูและนักเรียน
ส่วนนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1- 3 เรียนคำสอนกับซิสเตอร์ขวัญเรียม เพียรรักษาณ อาคาร Sancta Maria โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

>>คลิกลิงก์<<