คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

วันที่ 29 กันยายน 2565 กิจกรรมห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียนรู้

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างครูกับนักเรียน ได้ร่วมกันจัดสภาพแวดล้อม ดูแลสภาพแวดล้อมให้เป็นระเบียบสวยงาม ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างถูกวิธี ส่งผลให้ห้องเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี
### ในโอกาสนี้ ทางโรงเรียนจึงได้มอบดาวทองให้กับห้องเรียนชั้นอนุบาล 1/1 - 3/6
โดยมีตัวแทนนักเรียนเป็นผู้รับรางวัล

>>คลิกลิงก์<<