คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ุ 2566 ความสามารถพิเศษของนักเรียน อ.2

น้องอนุบาล 2 ได้ไปโชว์ความสามารถพิเศษของตนเองที่น้องมีทักษะในการร้องเพลงประกอบท่าทางที่น่ารัก ภายใต้ชื่อชุดการแสดง น้องวันพุธ 5 สาว “Wednesday dance” ในงาน ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน จำนวน 4 คน ประกอบด้วย เด็กหญิงศรัญพัชญ์ อัศวปัญญากุล อ.2/7 เด็กหญิงปวิตรา อารีสกุลกิจย์ อ.2/7 เด็กหญิงทิพย์มนต์ พรตเจริญ อ.2/7 เด็กหญิงสรรค์นภัส รุ่งสิทธิธนาพร อ.2/6

>>คลิกลิงก์<<